Кон транспонирање на директивата 2012/29/EU („Директива за жртви“) во домашното законодавство

Кон транспонирање на директивата 2012/29/EU („Директива за жртви“) во домашното законодавство

Преглед на потребните реформи во законската и институционалната рамка неопходни за целосно
транспонирање на Директивата 2012/29/EU