Влијанието на Законот за заштита на личните податоци во работата на организациите од граѓанскиот сектор

Analiza 1 Vlijanieto na Zakonot za…