Билтени бр.7 и бр.8 Проект на УСАИД за заштита на човековите права