2009 Извештај за правната заштита од дискриминација во РМ

2009 Прирачник за адвокатски вештини за одбрана во кривичната постапка

2011 Анализа на процесот на креирање на регулативите преку изготвување проценка на влијанието на регулативата во 2010

2011 Извештај за примената на законот за БПП

2012 Анализа на механизмите за спречување и заштита од дискриминација во РМ

2012 Бајка или реалност БПП во РМ

2013 Анализа за примената на законот за БПП 2010-2012

2013 Водич- како да ги остварам и заштитам своите права

2014 Анализа за стратешко водење на предмети во судска постапка од областа на дискриминација

2014 Правното образование во РМ во периодот 2003-2013

2015 Emerging Challenges in Response to the Refugee Crisis 2015

2016 Field Report

2016 Достапноста и пристапот до БПП за лицата баратели на азил во РМ

UNHCR MYLA Poster

ПРАВНО МИСЛЕЊЕ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА