Презентација на годишен извештај за човековите права во РМ во 2016 година

Проектот на УСАИД за заштита на човековите права денес го претстави Годишниот извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права во Република Македонија за 2016 година.  На презентацијата говореа претставници на проектот, како и правници и адвокати кои соработуваа на случаи кои се поставени како примери во извештајот. Во продолжение прочитајте извадок од извршното[…]

МЗМП дел од работна група за подготовка на предлог текст на Законот за спречување и заштита од дискриминација

На покана на Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија, Македонското здружение на млади правници- МЗМП, од септември, 2016 година учествува во работната група за подготовка на предлог текст на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Здружението најпрво достави предлог измени на законот согласно досегашнато искуство во примената на законот, за потоа[…]

Промоција на анализата “Пристап на жените до правда”

  Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници, на 19 октомври 2016 година ја промовираше анализата „Пристап на жените до правда“.  Анализата има за цел да ја идентификува состојбата со пристапот до правда на жените со посебен фокус на жените жртви на родово засновано насилство и да ги[…]

Правната заштита од дискриминација и мобинг во работните односи – Обука за членовите на ,,Секцијата на жени при Македонскиот полициски синдикат,,

Македонското здружение на млади правници, по барање на Секцијата на жени при Македонскиот полициски синдикат, денес одржа обука на тема правната заштита од дискриминација и мобинг во работните односи. Обуката ја спроведоа адвокатките Бисера Митиќ и Софија Бојковска. Обуката се состоеше од три панели на кои учесничките се запознаа со основните форми на дискриминација и тоа[…]

Донесена позитивна пресуда за повреда на право на еднаквост и повреда на слобода на движење

Мaкедoнскoтo здружение нa млaди прaвници – МЗМП, инфoрмирa декa нa ден 07.07.2016 гoдинa Апелaциoниoт суд Скoпје дoнесе пресудa сo кoјa уважува жалбата на тужителот за утврдување на дискриминација, повреда на правото на слободно движење во и вон територијата на РМ, повреда на честа, угледот и достоинството на надомест на штета, со која е укината Пресудата[…]