Донесено решение за утврдување на промена на пол во матичната евиденција

Управниот суд на Република Македонија, по оддржана јавна расправа на 22.09.2017 година, на 25.09.2017 донесе и објави  Решение со кое утврди промена на пол и ја задолжи Управата за водење на матичните книги при Министерството за правда на РМ да изврши промена во Матичната книга  на родени и да го поништи сегашниот матичен број. По[…]

Донесени две пресуди кои утврдуваат директна дискриминација

Македонското здружение на млади правници-МЗМП информира дека Основниот суд Скопје 2 Скопје донесе две пресуди со кои на тужителите делумно им се уважува тужбеното барање и се утврдува директна дискриминација. Со првата пресуда од ден 26.05.2017 година се утврдува повторена дискриминација како потежок облик на дискриминација, повреда на правото на еднаков третман и ограничување на[…]

X.X. против МВР – Студија на случај

Оваа студија го анализира постапувањето на судовите во РМ по поведена постапка од страна на граѓанин кој смета дека му се повредени правото на слобода на движење и правото на еднаквост. Граѓанинот, од ромска етничка припадност, при обид да отпатува на краток престој во соседна Р. Србија во посета на роднини бил спречен од страна[…]

МЗМП дел од работна група која ќе работи на текстот на новиот Закон за бесплатна правна помош

Во првата половина на октомври 2016 година, Министерство за правда формираше работна група која ќе работи на текстот на новиот Закон за бесплатна правна помош. Предлозите на одредби се изработени од страна на Агрис Баталаускис,  експерт од Латвија, во рамки на Твининг проектот за Зајакнување на владеење на правото со посебен фокус на бесплатната правна помош[…]

Предизвиците во процесот на интеграција на бегалците и лицата без државјанство во РМ

На 18.10.2016 во Скопје се одржа работна средба на која што се дискутираа предизвиците во процесот на интеграција на бегалците и лицата без државјанство во РМ. Владимир Ристевски, правник во МЗМП говореше за актуелната ситуација и предизвиците при процесот на натурализацијата на бегалците во Р. Македонија врз основа на законски престој и брак  и за[…]

Бесплатна правна помош

МЗМП почнувајќи од 2007 година работи на зголемување на ефикасноста на бесплатната правна помош во Р.М и олеснување на пристапот до правда за сиромашните граѓани и лицата припадници на ранливите категории граѓани. Активностите во оваа област од 2010 година се спроведуваат во соработка и поддршка од Фондацијата Отворено општество – Македонија и опфаќаат: Обезбедување на[…]