Јавен повик за избор на адвокати и советници за психо-социјална поддршка

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) и СОС Детско Село Македонија, за потребите од спроведување на проектот ”Правна поддршка на ранливи жртви на насилни кривични дела” финансиран од Европската Унија преку Министерството за финансии на РСМ – Секторот за централно финансирање и склучување во рамки на програмата Strengthening the impact of the civil society in effective justice sector reforms – IPA II 2014 – EuropeAid/159467/ID/ACT/MK имплементиран од страна на двете организации, објавува јавен повик за адвокати и советници за психо-социјална поддршка.

Целосниот оглас можете да го преземете овде: Јавен повик за адвокати и советници МЗМП

     Проект:  Правна поддршка на ранливи жртви на насилни кривични дела

                                                  Проектот е финансиран од Европската Унија