Прирачници

Date: 18 Jul 2019

Општи правила и услови за воспоставување на сервис за обезбедување на правна и психо-социјална поддршка на ранливи жртви на насилни кривични дела

Date: 17 May 2019

Практични правни вештини и основни етички вредности на правната професија

Date: 17 May 2019

Shkathtësitë juridike praktike dhe vlerat etike themelore të profesionit juridik

Date: 7 Aug 2018

Еднаков пристап до права за сите

Date: 14 Apr 2017

Udhëzues për ndalimin e korrupsionit në vetëqeverisjen lokale

Date: 14 Apr 2017

Прирачник за спречување на корупцијата во локалната самоуправа

Date: 29 Nov 2017

Прирачник за терен - Идентификација и упатување на странци согласно усвоени стандардни оперативни процедури

Date: 21 Jan 2017

Имате права! Кажете не на дискриминацијата!

Date: 5 Oct 2016

2009 Прирачник за адвокатски вештини за одбрана во кривичната постапка

Date: 5 Oct 2016

2013 Водич- како да ги остварам и заштитам своите права

Date: 5 Oct 2016

UNHCR MYLA Poster

Date: 20 Oct 2019

Прирачник за родови аспекти на обезбедување заштита на бегалци и мигранти во РМ