Правни мислења

Ityg

Date: 8 Mar 2019

Родови аспекти на миграцијата - Идентификувана ранливост и потреби на жените-мигрантки во Северна Македонија и чекори кон развивање на родово-сензитивни решенија и политики засновани на докази

Date: 10 Jan 2019

КОМЕНТАР НА ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

Date: 21 Dec 2018

Пристапот до државјанство и другите основни човекови слободи и права на децата без државјанство во Република Македонија

Date: 16 Oct 2018

Децата се пред сè деца: Заштита на правата на децата при миграција во Македонија преку подобри податоци, пристап до образование и запирање на затворањето

Date: 5 Jun 2018

Коментари на МЗМП на Предлог-законот за странци од април 2018 година

Date: 22 May 2018

МЗМП - Уставна инцијатива (Закон за меѓународна и привремена заштита)

Date: 14 Dec 2017

МИСЛЕЊЕ ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ ОД НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА

Date: 9 Nov 2017

ПРАВНО МИСЛЕЊЕ ЗА НЕЕДНАКОВОТО ПОСТАПУВАЊЕ И ДИСКРИМИНАЦИЈА ВО РАБОТНИТЕ ОДНОСИ КОН ЖЕНИТЕ ПОРАДИ БРЕМЕНОСТ, РОДИТЕЛСТВО И МАЈЧИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Date: 23 May 2017

СОСТОЈБА НА ОДБИЕНИ БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ ОД КОСОВСКАТА КРИЗА ВО Р. МАКЕДОНИЈА

Date: 23 May 2017

ПОСТАПКА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА БРАК НА ЛИЦЕ СО ПРИЗНАЕНО ПРАВО НА АЗИЛ

Date: 23 May 2017

СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ КАКО ИЗВОР НА ЕГЗИСТЕНЦИЈА ВО ПРОЦЕС НА НАТУРАЛИЗАЦИЈА

Date: 23 May 2017

ПОТРЕБЕН ДОКАЗ ЗА ДОМУВАЊЕ ВО ПРОЦЕС НА НАТУРАЛИЗАЦИЈА

Date: 23 May 2017

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ОД ЗЕМЈАТА НА ПОТЕКЛО ВО ПРОЦЕС НА НАТУРАЛИЗАЦИЈА

Date: 23 May 2017

КОРИСТЕЊЕ И НЕ КОРИСТЕЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИБАВУВАЊЕ И РАЗМЕНА НА ДОКАЗИ И ПОДАТОЦИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ ОД СТРАНА НА ЦЕНТРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ШТЕТА НА КОРИСНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ

Date: 23 May 2017

ПРЕСТАНОК НА ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ НА ЦЕЛОТО СЕМЕЈСТВО ЗА ПРИМАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА ХРАНА И ПРЕВОЗ, ПОРАДИ ПОСЕТУВАЊЕ НА СТРУЧНА ОБУКА

Date: 23 May 2017

НЕМОЖНОСТ ДА СЕ ОСТВАРИ ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ НА ЦЕЛОТО СЕМЕЈСТВО, АКО САМО ЕДЕН ЧЛЕН НЕМА ИЛИ ГО ИЗГУБИЛ СТАТУСОТ НА ЛИЦЕ ПОД СУПСИДИЈАРНА ЗАШТИТА ИЛИ НЕ ПОСЕДУВА ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОЈ (ЕМБГ)

Date: 29 Dec 2016

Правно мислење Почеток на управната постапка во случај на поднесување барање за признавање право на азил

Date: 20 Oct 2019

Права на барателите на азил и мигрантите

Date: 20 Oct 2019

Case Summaries - European Convention on Human Rights

Date: 20 Oct 2019

Правни Мислења Јули 2016

Date: 5 Oct 2016

ПРАВНО МИСЛЕЊЕ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА

Date: 5 Oct 2016

Правно-мислење-правото-да-се-напушти-државата

Date: 5 Oct 2016

Правно-мислење-социјална-и-постојана-парична-помош

Date: 20 Oct 2019

Мислење во врска со измените на Законот за азил и привремена заштита од април 2016 година

Date: 29 Oct 2014

Мислење и сугестии за предлог Законот за општа управна постапка