Извештаи

Date: 16 Oct 2019

Трговија со луѓе и криумчарење на мигранти во Северна Македонија

Date: 10 Oct 2019

Joint Submission to the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) in Preparation for its Visit to North Macedonia

Date: 7 Oct 2019

Квартален теренски извештај со состојбата на човековите права на мигрантите и бегалците април-јуни 2019

Date: 12 Apr 2019

REGIONAL JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS: OVERVIEW OF COMPARATIVE PRACTICES OF WESTERN BALKAN COUNTRIES

Date: 8 Aug 2019

Квартален теренски извештај со состојбата на човековите права на мигрантите и бегалците јануари-март 2019

Date: 8 Aug 2019

2018 CSO's Report on Irregular Migration for South-Eastern Europe

Date: 5 Jun 2019

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИМИГРАЦИСКИ ПРИТВОР ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2018

Date: 16 Jan 2019

Квартален теренски извештај со состојбата на човековите права на мигрантите и бегалците октомври-декември 2018

Date: 13 Dec 2018

Квартален теренски извештај со состојбата на човековите права на мигрантите и бегалците јули-септември 2018

Date: 10 Dec 2018

Годишен извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права во РМ 2018 година

Date: 7 Dec 2018

Извештај за можностите и перспективите на про боно правната помош во РМ

Date: 1 Nov 2018

Сината книга од границата

Date: 2 Oct 2018

Полугодишен извештај за имиграциски притвор 2018

Date: 23 Aug 2018

Квартален теренски извештај за состојбата на правата на мигрантите и бегалците април-јуни 2018

Date: 20 Aug 2018

2017 CSO's Report on Irregular Migration for South-Eastern Europe

Date: 3 Aug 2018

MYLA- UPR submission on asylum and migration

Date: 3 Aug 2018

MYLA- UPR submission on discrimination

Date: 3 Aug 2018

MYLA- UPR submission on statelessness

Date: 22 Apr 2018

Трет мониторинг извештај „РЕФОРМИ ВО СУДСТВОТО – ОД ПРИБЕ 1 ДО ПРИБЕ 2 И ПОТОА јануари-март 2018"

Date: 23 Mar 2018

МЗМП Годишен извештај 2017 година

Date: 19 Jan 2018

Втор мониторинг извештај „РЕФОРМИ ВО СУДСТВОТО – ОД ПРИБЕ 1 ДО ПРИБЕ 2 И ПОТОА октомври-декември 2017"

Date: 19 Oct 2017

Прв мониторинг извештај „РЕФОРМИ ВО СУДСТВОТО – ОД ПРИБЕ 1 ДО ПРИБЕ 2 И ПОТОА“

Date: 4 Jun 2018

Квартален теренски извештај за состојбата на човековите права на мигрантите и бегалците - јан-мар 2018

Date: 11 Apr 2018

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА МЗМП ЗА ПРАКТИКИТЕ НА ЗАДРЖУВАЊЕ СТРАНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА ОД ИМИГРАЦИСКИ ПРИЧИНИ 2017

Date: 19 Feb 2018

Квартален теренски извештај за состојбата на човековите права на мигрантите и бегалците - окт-дек 2018

Date: 20 Jan 2018

Теренски извештај 2017 МЗМП

Date: 18 Dec 2017

Годишен извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права во Македонија за 2017 година

Date: 16 Dec 2017

MYLA 2017 Human Rights Violations Against Refugees and Migrants

Date: 4 Sep 2017

Полугодишен извештај на МЗМП за практиките на задржување странци во Македонија од имиграциски причини (јануари-јуни,2017)

Date: 25 Aug 2017

Теренски извештај Мај/Јуни/Јули 2017

Date: 29 May 2017

Теренски извештај- април 2017

Date: 18 Apr 2017

МЗМП CIVIKA Mobilitas - Извештај за млади правници

Date: 28 Apr 2017

Теренски извештај - март 2017

Date: 28 Mar 2017

Годишен извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права во Република Македонија за 2016 година

Date: 15 Mar 2017

Теренски извештај- февруари 2017

Date: 8 Mar 2017

Годишен извештај на МЗМП 2016

Date: 7 Mar 2017

Теренски извештај на МЗМП за 2016 година

Date: 15 Feb 2017

Теренски извештај- јануари 2017

Date: 30 Jan 2017

Имиграциски притвор во Македонија за 2016 година

Date: 20 Jan 2017

Теренски извештај - декември 2016

Date: 20 Oct 2019

Теренски извештај - ноември 2016

Date: 20 Oct 2019

Затворени граници

Date: 20 Oct 2019

Теренески извештај - октомври 2016

Date: 20 Oct 2019

Теренски извештај- септември 2016

Date: 4 Oct 2016

Годишен извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права во Република Македонија

Date: 5 Oct 2016

2009 Извештај за правната заштита од дискриминација во РМ

Date: 5 Oct 2016

2011 Извештај за примената на законот за БПП

Date: 5 Oct 2016

2015 Emerging Challenges in Response to the Refugee Crisis 2015

Date: 5 Oct 2016

Теренски извештај- јануари/август 2016

Date: 20 Oct 2019

Обезбедување на информации, совети и правна помош во Република Македонија

Date: 2 Feb 2016

MYLA Field Report 2015

Date: 21 Oct 2014

Извештај за перцепциите на новиот ЗКП