Извештаи

Date: 18 Dec 2017

Годишен извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права во Македонија за 2017 година

Date: 25 Aug 2017

Теренски извештај Мај/Јуни/Јули 2017

Date: 4 Sep 2017

Полугодишен извештај на МЗМП за практиките на задржување странци во Македонија од имиграциски причини (јануари-јуни,2017)

Date: 29 May 2017

Теренски извештај- април 2017

Date: 18 Apr 2017

МЗМП CIVIKA Mobilitas - Извештај за млади правници

Date: 28 Apr 2017

Теренски извештај - март 2017

Date: 28 Mar 2017

Годишен извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права во Република Македонија за 2016 година

Date: 15 Mar 2017

Теренски извештај- февруари 2017

Date: 8 Mar 2017

Годишен извештај на МЗМП 2016

Date: 7 Mar 2017

Теренски извештај на МЗМП за 2016 година

Date: 15 Feb 2017

Теренски извештај- јануари 2017

Date: 30 Jan 2017

Имиграциски притвор во Македонија за 2016 година

Date: 20 Jan 2017

Теренски извештај - декември 2016

Date: 24 Feb 2018

Теренски извештај - ноември 2016

Date: 24 Feb 2018

Затворени граници

Date: 24 Feb 2018

Теренески извештај - октомври 2016

Date: 24 Feb 2018

Теренски извештај- септември 2016

Date: 4 Oct 2016

Годишен извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права во Република Македонија

Date: 5 Oct 2016

2009 Извештај за правната заштита од дискриминација во РМ

Date: 5 Oct 2016

2011 Извештај за примената на законот за БПП

Date: 5 Oct 2016

2015 Emerging Challenges in Response to the Refugee Crisis 2015

Date: 5 Oct 2016

Теренски извештај- јануари/август 2016

Date: 24 Feb 2018

Обезбедување на информации, совети и правна помош во Република Македонија

Date: 2 Feb 2016

MYLA Field Report 2015

Date: 21 Oct 2014

Извештај за перцепциите на новиот ЗКП