Анализи

The prospects of 

Date: 28 Jun 2019

АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕФОРМА НА ПРАВОСУДНИОТ СЕКТОР (2017-2022) ЗА ПЕРИОДОТ ОД 2018/2019 ГОДИНА

Date: 5 Jun 2019

Судската заштита на правото на азил во Северна Македонија низ практиката на управните судови

Date: 25 Dec 2019

Analizë e implementimit të procesit të vlerësimit të ndikimit rregullativ (VNRr) nga ministritë e R.M-së në vitin 2017

Date: 7 Dec 2018

Применливоста на механизмите за алтернативно решавање спорови во обезбедувањето пристап до правда за ранливи категории во Република Македонија

Date: 7 Dec 2018

Процена на влијанието на регулативата : Анализа на спроведувањето на процесот за процена на влијанието на регулативата - ПВР на Предлог-законот за спречување и заштита од дискриминација

Date: 28 Nov 2018

Процесот на процена на влијанието на регулативата

Date: 21 Jun 2018

Заклучоци и препораки од анализата на правната рамка поврзана со матичната и граѓанската регистрација во однос на спречување на бездржавјанството

Date: 25 Oct 2018

Анализа за влијанието на кризната состојба врз капацитетите на општина Гевгелија 2015- 2018 година

Date: 24 Oct 2018

АНАЛИЗА за идентификување на клучните проблеми и пречки во домашното законодавство и судската пракса во остварување на паричните права од областа на заштита на децата

Date: 15 Oct 2018

Анализа на спроведувањето на процесот за процена на влијанието на регулативата (ПВР) од страна на министерствата во РМ во 2017 година

Date: 26 Aug 2017

Проценка на капацитетите на општините за интеграција на бегалците во Македонија

Date: 11 Jul 2018

Анализа- Семејно обединување на бегалци

Date: 7 Jun 2018

АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИТНИТЕ РЕФОРМСКИ ПРИОРИТЕТИ ВО МАКЕДОНСКОТО ПРАВОСУДСТВО

Date: 27 Apr 2018

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ЗАКОНОДАВСТВОТО ПОСВЕТЕНО НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ОД НАСИЛСТВО ПОМЕЃУ НАШАТА И ЗЕМЈИ СО КОНТЕКСТУАЛНИ СЛИЧНОСТИ

Date: 20 Mar 2018

Образование на деца бегалци и мигранти како клучен процес за нивна интеграција

Date: 11 Aug 2017

Како до подобра законска регулатива која ќе ги заштити ГО од арбитрарни инспекции во областа на даночното работење?

Date: 20 Oct 2019

Регионално истражување за бездржавјанството

Date: 8 Feb 2017

PROCHILD Discussion paper- Unaccompanied and separated minors in return process

Date: 23 Jan 2017

ACCESS TO SOCIAL PROTECTION AND NATURALIZATION FOR REFUGEES AND PERSONS UNDER SUBSIDIARY PROTECTION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Date: 20 Oct 2019

The prospects of establishing border monitoring in Macedonia

Date: 29 Dec 2016

Нашите невидливи деца- Бездржавјанство кај децата во Р. Македонија

Date: 20 Oct 2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИЕМ ВО ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ЛИЦА СО ПРИЗНАТО ПРАВО НА АЗИЛ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Date: 20 Oct 2019

Студија на случај: X.X против Министерството за внатрешни работи на РМ

Date: 5 Oct 2016

Пристап на жените до правда

Date: 5 Oct 2016

Документ за јавни политики

Date: 5 Oct 2016

Анализа на донесеното мислење од страна на КЗД за настано помагало

Date: 5 Oct 2016

2011 Анализа на процесот на креирање на регулативите преку изготвување проценка на влијанието на регулативата во 2010

Date: 5 Oct 2016

2012 Анализа на механизмите за спречување и заштита од дискриминација во РМ

Date: 5 Oct 2016

2012 Бајка или реалност БПП во РМ

Date: 5 Oct 2016

2013 Анализа за примената на законот за БПП 2010-2012

Date: 5 Oct 2016

2014 Анализа за стратешко водење на предмети во судска постапка од областа на дискриминација

Date: 5 Oct 2016

2014 Правното образование во РМ во периодот 2003-2013

Date: 5 Oct 2016

2016 Достапноста и пристапот до БПП за лицата баратели на азил во РМ

Date: 7 Oct 2016

Анализа на случаи од стратешко застапување