Анализи

The prospects of 

Date: 11 Aug 2017

Како до подобра законска регулатива која ќе ги заштити ГО од арбитрарни инспекции во областа на даночното работење?

Date: 24 Feb 2018

Регионално истражување за бездржавјанството

Date: 8 Feb 2017

PROCHILD Discussion paper- Unaccompanied and separated minors in return process

Date: 23 Jan 2017

ACCESS TO SOCIAL PROTECTION AND NATURALIZATION FOR REFUGEES AND PERSONS UNDER SUBSIDIARY PROTECTION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Date: 24 Feb 2018

The prospects of establishing border monitoring in Macedonia

Date: 29 Dec 2016

Нашите невидливи деца- Бездржавјанство кај децата во Р. Македонија

Date: 24 Feb 2018

БАРАЊЕ ЗА ПРИЕМ ВО ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ЛИЦА СО ПРИЗНАТО ПРАВО НА АЗИЛ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Date: 24 Feb 2018

Студија на случај: X.X против Министерството за внатрешни работи на РМ

Date: 5 Oct 2016

Пристап на жените до правда

Date: 5 Oct 2016

Документ за јавни политики

Date: 5 Oct 2016

Анализа на донесеното мислење од страна на КЗД за настано помагало

Date: 5 Oct 2016

2011 Анализа на процесот на креирање на регулативите преку изготвување проценка на влијанието на регулативата во 2010

Date: 5 Oct 2016

2012 Анализа на механизмите за спречување и заштита од дискриминација во РМ

Date: 5 Oct 2016

2012 Бајка или реалност БПП во РМ

Date: 5 Oct 2016

2013 Анализа за примената на законот за БПП 2010-2012

Date: 5 Oct 2016

2014 Анализа за стратешко водење на предмети во судска постапка од областа на дискриминација

Date: 5 Oct 2016

2014 Правното образование во РМ во периодот 2003-2013

Date: 5 Oct 2016

2016 Достапноста и пристапот до БПП за лицата баратели на азил во РМ

Date: 7 Oct 2016

Анализа на случаи од стратешко застапување