Поважни документи

1. Статут на МЗМП

2. МЗМП Стратешки план 2013-2015

3. Полугодишен наративен извештај за 2013 година

4. Годишен наративен извештај за 2012 година

5. Финансиски извештај за 2012 година 

6. Годишен извештај за работата на МЗМП 2014

7. Биланс на приходите и расходите 2013

8. Биланс на приходите и расходите 2014

9. Завршна сметка за 2015 година

10. МЗМП Годишен извештај 2015

11. МЗМП Годишен извештај 2016 

12. Strategic plan MYLA 2019 -2023 

13. Annual work plan MYLA – Rule of law_2020 

2.3 Licence for provision of legal aid