Date: 20 Dec 2018

Analysis of the implementation of the Regulatory Impact Assessment Process (RIA) by the Ministries of the Republic of Macedonia in 2017

Date: 25 Aug 2017

Assessing the capacities of local municipalities for refugee integration in Macedonia

Date: 17 Jan 2017

Srbija od zemlje tranzita do zemlje destinacije- Izazovi i praksa odabranih drzava u procesu integracije izbeglica

Date: 19 Aug 2019

The prospects of establishing border monitoring in Macedonia

Date: 19 Aug 2019

БАРАЊЕ ЗА ПРИЕМ ВО ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ЛИЦА СО ПРИЗНАТО ПРАВО НА АЗИЛ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Date: 19 Aug 2019

Студија на случај: X.X против Министерството за внатрешни работи на РМ

Date: 5 Oct 2016

Пристап на жените до правда

Date: 5 Oct 2016

Документ за јавни политики

Date: 5 Oct 2016

Анализа на донесеното мислење од страна на КЗД за настано помагало

Date: 5 Oct 2016

2011 Анализа на процесот на креирање на регулативите преку изготвување проценка на влијанието на регулативата во 2010

Date: 5 Oct 2016

2012 Анализа на механизмите за спречување и заштита од дискриминација во РМ

Date: 5 Oct 2016

2012 Бајка или реалност БПП во РМ

Date: 5 Oct 2016

2013 Анализа за примената на законот за БПП 2010-2012

Date: 5 Oct 2016

2014 Анализа за стратешко водење на предмети во судска постапка од областа на дискриминација

Date: 5 Oct 2016

2014 Правното образование во РМ во периодот 2003-2013

Date: 5 Oct 2016

2016 Достапноста и пристапот до БПП за лицата баратели на азил во РМ

Date: 7 Oct 2016

Анализа на случаи од стратешко застапување