Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Прирачник за поднесување индивидуална жалба пред Комитетот за човекови права: едноставни чекори и насоки

Овој прирачник има за цел е да даде едноставни насоки и чекори на постапување во процесот на поднесување индивидуална жалба пред Комитетот, но и да се користи како едукативен и информативен материјал заради промоција на механизмите за заштита на човековите права.

ПОВЕЌЕ