МЗМП одржа Зимски универзитет за млади правници

Македонско здружение на млади правници (МЗМП) во соработка со Европско здружение на студенти по право во РСМ (ЕЛСА РСМ), организираше Зимски универзитет за студенти по право и млади дипломирани правници.

Целта на Универзитетот е зголемување на знаењата и вештините на студенти по право и младите правници на конкретни правни области кои што се актуелни во општеството. Универзитетот се одржа како двонеделна програма и беа опфатени 3 (три) модули: Заштита на животната средина, Заштита на лични податоци и Азил и миграции. Во рамки на секој модул се одржа по 1 (една) онлајн обука каде се опфатија теоретските аспекти на темата и по 1 (една) работилница каде што учесниците преку практични вежби имаа можност да ги применат стекнатите знаења.

Во рамки на првиот модул – Заштита на животната средина се опфатија прашања за правната рамка за заштита на животната средина, управување со отпад и циркуларна економија, заштита на природата, заштита на водите, квалитет на амбиентен воздух и учество на јавноста во постапките за заштита на животна средина. Предавачи на првиот модул беа: М-р Фросина Антоновска, советник на Министерот за животна средина и просторно планирање и aдвокат Евгенија Крстевска.

Во рамки на вториот модул – Заштита на лични податоци се опфати правната рамка за заштита на личните податоци, правата на субјектите на лични податоци, заштита од злоупотреба на личните податоци, приватноста како основно човеково право и онлајн заштита. Предавачи на вториот модул беа: Арбен Гудачи, офицер за заштита на лични податоци во МЗМП и Елена Стојановска, oфицер за заштита на лични податоци во ГИЗ.

Третиот модул – Азил и мигации беше фокусиран на основите на бегалското право и меѓународна правна рамка, домашна правна рамка и системот за азил. Предавачи на третиот модул беа Вилдан Дрпљанин, претставник од УНХЦР и Теодора Ќосева Костадиновска, Офицер за застапување во МЗМП.

На учесниците кои присуствуаа на сите модули на Зимскиот универзитет им беа доделени сертификати. На универзитетот учество земаа 30 студенти по право и млади правници.

Зимскиот универзитет е организиран во рамки на проектот “Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во Македонија” поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје.

МЗМП спроведе обука за зајакнување на вештините на младите правници

Од 12 до 14 јуни во Охрид, МЗМП спроведе дводневна обука за зајакнување на вештините и капацитетите на младите правници на која присуствуваа 17 млади правници кои се учесници во четвртиот циклус на практикантската програма. 

Обуката беше фокусирана на три области: Вештини за барање на работа во правната професија, а обучувач беше Искра Конеска, специјалист за човечки ресурси; Сензибилизација при работа со маргинализирани групи со обучувачи Маја Атанасова, правник во МЗМП и Јана Зенговска, психолог; и Практични правни вештини и основни етички вредности на правната професија со обучувач Адвокат Павлина Зефиќ.

Оваа обука е дел од низа обуки од Практикантската програма која се одвива во рамки на проектот „Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во Македонија“ поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија.

Одржана обука за академско пишување за стручното списание „Правен фокус” (Focus Iuris)

Во второто издание на списанието “Правен фокус” (Focus luris) ќе се објават 12 стручни статии на различни теми од областа на правото, поврзани со заштитата на човековите права и владеењеto на правото.

Од 4ти до 6ти јуни во Охрид, пред отпочнувањето на процесот на пишување на статиите,  за авторите се спроведе обука за стандарди на академското пишување, преку која тие се здобија со дополнителни знаења и насоки за претставување на проблематиката во трудовите на кохерентен и методичен начин. Обуката се спроведе во линија со препорачаните КОВИД19 протоколи.

За учество на обуката беше објавен Јавен повик врз основа на кој беа избрани авторите на статиите на идното издание на списанието.

Предавачи на обуката беа членовите на Уредувачкиот одбор на списанието:

 • Проф. д-р Јасна Бачовска Недиќ, професор на Правниот факултет Јустинијан Први при Универизтетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје;
 • Проф. д-р Горан Илиќ, професор и декан на Правниот факултет при Универизтетот ,,Св.Климент Охридски ” во Битола;
 • Д-р Јелена Ристиќ, адвокат, заменик-претседател на Адвокатската комора на РСМ, доцент на Правниот факултет при Универзитет Американ колеџ Скопје.

Обуката се организираше во рамки на проектот „Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во Македонија“ поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија.

Тридневна Академија за човекови права за младите правници

Македонското здружение на млади правници организираше тридневна (22-24.12.2020) Академија за човекови права во рамки на проектот “Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во Македонија”, поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје. На академијата учествуваа 28 млади правници од Програмата за практикантска работа.

Целта на академијата е зајакнување на капацитетите и унапредување на знаењето на младите правници за заштитата на човекови права со посебен фокус на меѓународните инструменти, Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) и Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП).

На првиот ден се направи осврт на потеклото, целта и правната рамка на меѓународното право за човекови права со посебен фокус на правата загарантирани со ЕКЧП, како и правната и институционалната рамка во Р.С.М. Дополнително, на учесниците им беше прикажано како да пребаруваат пресуди на ЕСЧП на hudoc.echr.coe.int. За да стекнат практично знаење на учесниците им беа дадени предмети од ЕСЧП за да детектираат кои права загарантирани со ЕКЧП се повредени.

Предавачи беа Aлександра Цветановска, проектен менаџер и член на Програмски совет во МЗМП и Светлана Црвенковска, правник во ЕСЧП.

На вториот ден се претстави начинот на фунционирање на ЕСЧП и критериумите за допуштеност. Детално се разработија сите основи за недопуштеност и тоа: процесни основи за недопуштеност, основи за недопуштеност кои се однесуваат на надлежноста на ЕСЧП, како и основи за недопуштеност кои се однесуваат на самата основаност. Исто така, учесниците работеа на практични случаи во однос на критериумите за допуштеност и пополнување на образец за жалба пред ЕСЧП.

Предавач беше Јелена Ристиќ, адвокат, професор и заменик – претседател на Адвокатска Комора на Р.С.М.

Последниот ден од академијата беше наменет за извршување на пресудите и одлуките на ЕСЧП во РСМ. Учесниците научија за законската и институционална рамка во процесот на извршување на пресудите, обврските и одговорноста на државите по донесување на пресуда/одлука од страна на ЕСЧП, како и за правата на жалителите во постапката на извршување на пресудите/одлуките на ЕСЧП. На учесниците им беше прикажано како да ја  користат алатката hudoc.exec.coe.int при пребарување на пресуди во процес на извршување. Младите правници преку работа на случаи предлагаа индивидуални и генерални мерки коишто државата може/треба да ги преземе со цел правилно и ефективно извршување на пресудите/одлуките. На крајот на Академијата осврт се даде и на повторувањето на постапките во нашата држава по донесена одлука пресуда на ЕСЧП.

Предавачи беа Ана Фуна, помлад соработник во Бирото за застапување на РСМ пред ЕСЧП при Министерство за правда на РСМ и Ирена Цуцуловска Јакимовска, Виш раководител на проект во Програмската канцеларија на Совет на Европа во Скопје.

 

“Истакнат правник – чекори до успех”- настан за мотивирање на младите правници

 

Македонското здружение на млади правници последниве три години по ред организира настан насловен “Истакнат правник – чекори до успех” осмислен да ги мотивира и поттикне младите правници во градењето на кариерата и квалитетите кои треба да ги поседува еден успешен правник.
На овогодинешниот настан кој се одржа на онлајн платформата Зум, четириесет и осум млади правници со задоволство ги слушаа говорниците на овогодинешниот настан- Г-ѓа Гзиме Старова, професор на правниот факултет “Јустинијан Први”, поранешен Судија на Уставниот суд на РСМ и поранешен член на Управниот одбор на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на РСМ и Г-дин Љубомир Михајловски, претседател на Управниот одбор на Адвокатска комора на РСМ, адвокат и поранешен Министер за внатрешни работи.

Мотивацискиот настан се организира во рамки на проектот “Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во Македонија” поддржан од Embassy of the Netherlands in North Macedonia.

Симулација на судење на предмети од областа на азилот

Македонското здружение на млади правници во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители на Република Северна Македонија на ден 03.12.2020 година одржа симулација на судење за предмет од областа на азилот преку дигитална платформа. По претходна подготовка на даден случај, слушателите на Академијата беа поделени во три групи и тоа група во улога на тужител, група во улога на тужен и група во улога на судиите кои ја спроведоа симулацијата на судење согласно новиот Закон за управни спорови.

Правото на азил, посебно, во време на пандемија како што е во моментов глобалната здравствена криза предизвикана од КОВИД 19 доби огромно внимание во светот па оттука, овој настан се реализира во вистинско време.

Целта на оваа симулација беше разработување и доближување на материјата на меѓународна заштита на идните судии кои преку дадениот случај се стекнаа со искуство за тоа како се спроведува постапката за азил во Северна Македонија, ги изведоа клучните поенти во однос на критериумите за добивање меѓународна заштита и употребата на домашната и меѓународната регулатива релевантна за оваа материја. По симулацијата на усна расправа, учесниците од Академија донесоа пресуда за случајот која потоа беше предмет на дискусија од присутните. На настанот земаа учество претставници од Управниот суд и Вишиот управен суд на Северна Македонија, Секторот за азил при МВР и Канцеларијата на Високиот Комесар за бегалци при ОН во Скопје.“

Со воведно обраќање на присутните им се обрати: претседателот на Вишиот управен суд, Исмета Амет, како и претставници од МЗМП и Канцеларијата на УНХЦР во Скопје.

Во насока на навремена подготовка на учесниците за овој настан, од страна на МЗМП беше изготвен и Водич кој меѓудругото го содржеше и решението донесено од Секторот за азил врз кое треба да се засноваат наводите на тужбата и одговорот на тужбата, секако,  согласно новиот Закон за управни спорови.

Како посебни извори со цел продлабочување на знаењата кои беа од полза на учеснциите беа посочени: Законот за меѓународна и привремена заштита, Конвенцијата за статусот на бегалците од 1951 година на Обединетите нации и нејзиниот Протокол од 1967 година, Конвенција за правата на детето на ОН, Европската конвенција за човекови права, кратка презентација за азил од Европскиот суд за човекови права и Збирка пресуди од ЕСЧП со коментар.

Во продолжение се неколку web страници на кои може да се најдат извештаи за земја на потекло на барателот на азил и други податоци, кои беа наведени во Водичот кој им беше доставен на учесениците:

https://www.easo.europa.eu/ ; https://www.refworld.org ; https://www.unicef.org/ https://www.hrw.org/

ЈАВЕН ПОВИК за поднесување апстракти за стручни статии од областа на правото

Македонското здружение на млади правници – МЗМП во рамки на проектот “Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во Македонија” поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија, објавува јавен повик за поднесување на апстракти за стручни статии од областа на правото. Избраните статии ќе бидат објавени во стручно списание кое МЗМП ќе го објавува на годишно ниво.

 1. Опис и цели на проектот

Проектот има за цел да ги зајакне капацитетите на младите дипломирани правници во нивниот професионален развој,  учество во реформски процеси и активности насочени за застапување од јавен интерес. Специфичните цели на проектот се: (1) Подобрување на практичните правни вештини и вештини за барање на работа по нивното дипломирање (2)Промовирање и поттикнување на критичко размислување и правно пишување од страна на млади правници за клучни прашања коишто влијаат на човековите права и владеењето на правото во општеството (3) Промовирање на општествена одговорност и активизам помеѓу младите правници кај  нивното локално население.

 1. Опис и цел на стручното списание

Целта на списанието е создавање професионален форум за објавување на стручни статии кој ќе послужи како медиум, каде правничкото мислење и визијата на младите правници во однос на клучни прашања поврзани со човековите права и владеење на правото, можат да бидат артикулирани на кохерентен и методичен начин. Списанието ќе промовира дебата за тековните процеси во областа на правото, а воедно ќе поттикне идеи за понатамошно подобрување на нашиот правен систем на таков начин каде што ќе се обезбедат и гарантираат човековите права и владеењето на правото.

Со цел да се обезбеди високо ниво на квалитет на статиите,  тие ќе бидат уредувани од страна на Уредувачки одбор составен од 3 стручни лица. Истите ќе ги  разгледуваат статиите од аспект на методолошка конзистентност, академска прецизност и форматирање на текстот. Секоја правна статија ќе биде ограничена до 3.500 зборови.

 1. Теми и области на пишување

Статиите потребно е да бидат на теми поврзани со заштитата на човековите права и владеење на правото во нашата држава.

Авторите на статиите, самостојно ги избираат конкретните теми.

 1. Инструкции за пишување на апстрактот
 • Апстрактите треба да бидат напишани на македонски јазик;
 • Апстрактите треба да содржат до 400 зборови (не вклучувајќи ги фуснотите);
 • Апстрактите треба да дадат јасен и прецизен преглед на темата што е предмет на апстрактот;
 • Насловот на апстрактот да не содржи повеќе од 20 зборови, да биде со големи букви и да не содржи кратенки;
 • Апстрактите треба да бидат изработени во компјутерска техника, со користење на фонт Times New Roman, со големина на букви 12 и проред 1.15 за основен текст, со големина на букви 10 со проред 1 за текст во фусноти;
 • Апстрактите треба да бидат испратени во PDF формат.
 1. Потребни квалификации
 • Дипломиран правник на возраст до 35 години;
 • Интерес во областа на човековите права.
 1. Постапка и правила за пријавување, рок и избор

Овој повик е јавен.

Секој млад правник кој ги исполнува потребните квалификации може да аплицира на овој јавен повик со поднесување на CV/резиме и поднесување на апстракт за темата и областа за која што сака да пишува правна статија.

Апликациите се доставуваат по електронски пат на следата адреса: contact@myla.org.mk најдоцна до 05.05.2020 со назнака Апстракт за стручна статија од областа на правото.

Пристигнатите апстракти ќе бидат евалуирани од страна на стручна комисија. Доколку апстрактот е прифатен ќе бидете известени. Со кандидатите кои што ќе се изберат, ќе биде потпишан договор за авторско дело и изјава со која што ќе потврдат дека трудот не бил претходно веќе објавен на друго место и во моментот не е поднесен за објавување на друго место. На избраните кандидати ќе им биде испратено и целосно упатство за пишување на правни статии.

МЗМП изјавува дека поднесените апстракти ќе се користат само за потребите на списанието.

За избраните кандидати предвиден е надомест во бруто износ од 6,600.00 денари.

 

Целиот повик во PDF верзија може да го најдете на следниов линк- Јавен повик за апстракти

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА

Македонско здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во Македонија” поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија објавува јавен повик за учество во Програма за практикантска работа на млади правници. Програмата има за цел континуирана едукација на младите правници и зајакнување на нивните капацитети.

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО:

 • Завршени три години правни студии (стекнати 180 кредити);
 • Интерес во областа на заштита на човековите права;
 • Основно познавање на англиски јазик.

Од практиктикантите се бара подготвеност да се обврзат на учество во текот на целокупното траeње на практикантската работа во циклусот од три месеци (април, мај и јуни) 2020 година.

Во периодот од месец април, мај и јуни 2020 година, Програмата ќе ги опфати следните градови: Скопје, Битола, Прилеп, Охрид, Струмица, Куманово и Тетово.

За учесниците на Програмата е предвиден фиксен месечен надоместок.

МЗМП ги повикува сите заинтересирани млади правници (вклучувајќи ги и студентите на постдипломски студии по право) да испратат свое резиме/CV и да испратат пополнет формулар (во прилог), на електронската адреса amarkovska@myla.org.mk или на ул. Донбас бр.14 1/6, 1000 Скопје, најдоцна до 22.03.2020 година.

Програмата се спроведува во соработка со судовите во Република Северна Македонија, Народниот правобранител, граѓански организации  и адвокатски канцеларии. Предвидено е секој учесник да помине три месеци практикантска работа во една институција (изборот на институцијата го определува проектниот тим).

Дополнително, покрај практикантската работа учесниците задолжително посетуваат една дводневна обукa на следните теми:

 1. практични правни вештини и основни етички вредности на правната професија
 2. вештини за барање на работа во правната професија и
 3. сензибилизација

Македонско здружение на млади правници (МЗМП) е невладина организација, формирана со цел зајакнување на придонесот на младите правници во унапредување на правничката професија, заштита на човековите права и слободи и унапредување на принципот на владеење на правото во Република Северна Македонија преку учество и работа на конкретни проекти. Во своето работење МЗМП става посебен фокус на континуирана едукација на младите правници.

Сите избрани кандидати кои што ги исполнуваат условите ќе бидат контактирани.

Целосниот повик може да го преземете на: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРАКТИКАНТСКА ПРОГРАМА

Прилог: ФОРМУЛАР-ЗА-ПРИЈАВУВАЊЕ

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА

 

Македонско здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во Македонија” поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија објавува јавен повик за учество во Програма за практикантска работа на млади правници. Програмата има за цел континуирана едукација на младите правници и зајакнување на нивните капацитети.

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО:

 • Завршени три години правни студии (стекнати 180 кредити);
 • Интерес во областа на заштита на човековите права;
 • Основно познавање на англиски јазик.

Од практикантите се бара подготвеност да се обврзат на учество во текот на целокупното траeње на практикантската работа во циклусот од три месеци (јануари, февруари и март) 2020 година.

Во периодот од месец јануари, февруари и март 2020 година, Програмата ќе ги опфати следните градови: Скопје, Битола, Прилеп, Охрид, Струмица, Куманово и  Тетово. За учесниците на Програмата е предвиден фиксен месечен надоместок.

МЗМП ги повикува сите заинтересирани млади правници (вклучувајќи ги и студентите на постдипломски студии по право) да испратат свое резиме/CV и да испратат потполнет формулар (во прилог), на електронската адреса amarkovska@myla.org.mk  или на ул. Донбас бр.14 1/6, 1000 Скопје, најдоцна до 25.12.2019 година.

Програмата се спроведува во соработка со судовите во Република Северна Македонија, Народниот правобранител, граѓански организации и адвокатски канцеларии. Предвидено е секој учесник да помине три месеци практикантска работа во една институција (изборот на институцијата го определува проектниот тим).

Дополнително, покрај практикантската работа учесниците задолжително посетуваат една дводневна обука на следните теми:

 1. практични правни вештини и основни етички вредности на правната професија
 2. вештини за барање на работа во правната професија и
 3. сензибилизација

Македонско здружение на млади правници (МЗМП) е невладина организација, формирана со цел зајакнување на придонесот на младите правници во унапредување на правничката професија, заштита на човековите права и слободи и унапредување на принципот на владеење на правото во Република Северна Македонија преку учество и работа на конкретни проекти. Во своето работење МЗМП става посебен фокус на континуирана едукација на младите правници.

Сите избрани кандидати кои што ги исполнуваат условите ќе бидат контактирани.

 

Целосниот повик може да го преземете на: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРАКТИКАНТСКА ПРОГРАМА

Прилог: ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ШКОЛА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во соработка со Европското здружение на студенти по право во Република Македонија (ЕЛСА РМ) организира Школа за човекови права на тема „5 важни лекции за човековите права- како да станеш заштитник на човековите права“.

Школата е наменета за студенти по право, дипломирани правници и магистри по право, ќе содржи 4 обуки кои ќе се спроведат во периодот 22 март – 31 март и има за цел да го зголеми знаењето на правниците од областа на човековите права, особено во однос на темите кои ќе бидат опфатени со неа.

Сите заинтересирани правници може да го пријават своето учество до 20 март до 12:00 часот со назнака „Пријава за учество на Школа за човекови права“ на една од следните e-mail адреси:

Целосниот повик можете да го преземете на следниот линк: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ШКОЛА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА МЗМП ЕЛСА