Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

ВТОРА ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА СО КОЈА СЕ УТВРДУВА ДИСКРИМИНАЦИЈА НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

Апелациониот суд во Битола на 04.02.2016 година донесе Пресуда со која ја потврди пресудата на Основниот суд Битола  каде е утврдено дека тужениот – Министерство за внатрешни на Република Македонија, го повредил правото на слобода на движење со недозволување тужителот да ја премине државната граница, со што биле повредени честа, угледот и достоинството на тужителот, кој е лице од Ромска националност.

Судот се повикал на Уставот на РМ според кој сите граѓани се еднакви во слободите и правата, како и Законот за спречување и заштита од дискриминација. Ова е втора правосилна пресуда поддржана од МЗМП со која се утврдува дискриминација  и ограничување на правото на слободно движење на лицата од Ромска национална припадност.

Постапката е поведена во рамки на проектот „Дискриминација на граничните премини“. Случајот го водеше адвокат Емил Паришко од Битола.

Иако постојат и други пресуди во РМ со кои се утврдува дискриминација и ограничување на правото на слобода на движење на лицата од ромска национална припадност, во други случаи во рамки и на истите судови има пресуди со кои за иста или слична ситуација не е утврдена дискриминација. Дел од предметите се процесирани пред Европскиот суд за заштита на човековите права.

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.