Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

ЈАВЕН ПОВИК

Македонското Здружение на Млади Правници во соработка со  Високиот Комесаријат за Бегалци при Обединетите Нации – УНХЦР и Здружението на Новинарите на Македонија распишува “Јавен повик за доделување на награда за истражувачко новинарсто  во областа на азилот и мешаните миграциски движења за 2014 година во Македонија”.

Добиените прилози ќе бидат оценувани од страна на Комисија. Комисијата е составена од истакнати новинари и медиумски експерти од Здружение на Новинарите на Македонија, членови на Македонско Здружение на Млади Правници и преставници на канцеларијата на УНХЦР во Скопје. Комисијата ќе го оценува секој поднесок поединечно фокусирајќи се на тоа како е прикажана приказната на азилантите и мигрантите, дали содржи карактеристики на истражувачко новинарство и јасност на информациите.

Прилогот (натпис или видео материјал) треба да се фокусира на искуството на лицата мигранти и потенцијални баратели на азил и баратели на азил, како и да придонесе до запознавање на јавноста со прашања поврзани со азилот и миграциските движења.

Доставените прилози ќе бидат оценувани врз основа на следните критериуми:

 1. Претставува авторско новинарско истражување
 2. Содржи автентични приказни за животот на барателите на азил или мигрантите
 3. Чуствителност и почит кон мигрантите и барателите на азил и околностите под кои овие лица ги напуштиле своите домови
 4. Избегнува сензационализам, мелодрама и стереотипи во известувањето и приказ на поединци во негативно светло

 

Важно:

 • Доставените прилози треба да се објавени во периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014
 • Право да конкурираат имаат сите новинари и новински агенции/телевизиски куќи и независни продуценти кои објавиле прилог на тема Aзил и мешани миграциски движења во 2014 во Македонија
 • Eден новинар или новинска агенција може да достави повеке натписи;
 • Пишаните натписи  треба да бидат форматирани и испратени во PDF верзија, додека видео материјалите во CD формат, и за истите треба да се наведе кога и каде се објавени;
 • Во случај прилогот да не исполнува еден од наведените критериуми нема да биде земен во предвид од страна на Комисијата
 • Прилозите во пропишаниот формат  потребно е да се испратат по електронска пошта, наcontact@myla.org.mk, и во насловот да биде назначено името на конкурсот; или да се испратат преку пошта/достават до канцеларијата на Македонското Здружение на Млади Правници на Ул. Златко Шнајдер 4а/1-3, 1000, Скопје во затворен плик, а на пликот да биде назначено името на конкурсот
 • Повеќе информации во врска со Конкурсот и начинот на поднесување на прилозите може да се добијат на тел. 078/961-106 или на адресата smilenkovik@myla.org.mk

 

На најдобро рангираните ќе им бидат доделени три награди во износ од 150.000 денари, и тоа за прво рангираниот 70.000 денари, за второ рангираниот  50.000 денари и за трето рангираниот 30.000 денари.

 

Рокот за поднесување на натпис е 08 Април 2015

Победниците ќе бидат објавени до 22 Април 2015

 

THIRRJE PUBLIKE

Shoqata e Juristëve të Rinj nga Maqedonia, në bashkëpunim me Komisariatin e Lartë për refugjatë pranë Kombeve të Bashkuara – UNHCR dhe Shoqatën e Gazetarëve të Maqedonisë shpall “Thirrje publike për ndarjen e çmimit për gazetari hulumtuese në sferën e azilit dhe lëvizjet e përziera të migrimit në vitin 2014 në Maqedoni”.

 

Kronikat e pranuara do të vlerësohen nga Komisioni. Komisioni përbëhet prej gazetarëve të shquar dhe ekspertëve mediatik nga Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë, anëtarëve të Shoqatës së Juristëve të Rinj dhe përfaqësuesve të UNHCR-së në Shkup. Komisioni do ta vlerësojë çdo aplikim veçmas, duke u fokusuar në atë se si është transmetuar ngjarja për azilkërkues dhe emigrantë, a përmban karakteristika të gazetarisë hulumtuese dhe qartësi të informatave.

 

Kronika (shkrim ose video material) duhet të fokusohet në përvojat e emigrantëve dhe azilkërkuesve potencial dhe azilkërkuesve, si dhe të kontribuojë në njohjen e opinionit me çështjet që kanë të bëjnë me azilin dhe çështjet e emigrimit.

 

Kronikat e dorëzuara do të vlerësohen në bazë të këtyre kritereve:

 1. Paraqet hulumtim autorial gazetaresk
 2. Përmban ngjarje autentike për jetën e azilkërkuesve dhe emigrantëve
 3. Ndjeshmëri dhe respekt për emigrantët dhe azilkërkuesit dhe rrethanat në të cilat këta njerëz i kanë braktisur shtëpitë e tyre.
 4. Anashkalon senzacionalizëm, melodramë dhe stereotipe në raportim dhe shfaqjen e individëve negativisht

 

Me rëndësi:

 

 • Materialet e dorëzuara duhet të kenë qenë të publikuara në periudhën prej 01.01.2014 deri 31.12.2014
 • Të drejtë konkurrimi kanë të gjithë gazetarët dhe agjencitë e lajmeve, shtëpitë televizive dhe producentët e pavarur të cilët kanë publikuar kronikë në temën Azil dhe lëvizje të përziera emigracioni gjatë 2014-tës në Maqedoni.
 • Një gazetar ose agjenci lajmesh mund të dorëzojë më tepër shkrime.
 • Kronikat e shkruara duhet të jenë të formatuara dhe dorëzuara në version PDF, ndërsa video materialet në formë të CD-së dhe për të njëjtat duhet të potencohet kur dhe ku janë publikuar.
 • Në rast të mos përmbushjes të një prej kritereve të lartpërmendura, nuk do të merret parasysh nga ana e komisionit.
 • Kronikat në formatin e përshkruar duhet të dërgohen në adresën e internetit contact@myla.org.mk,  dhe në titull duhet të shënohet emri i konkursit; ose të dërgohen përmes postës/të dorëzohen në zyrën e Shoqatës së Juristëve të Rinj të Maqedonisë në Rr. Zllatko Shnajder 4a/1-3, 1000, Shkup në zarf të mbyllur, ndërsa në zarf të shënohet emri i konkursit
 • Më tepër informata për Konkursin dhe mënyrën e dorëzimit të kronikave mund të merren në tel: 078/961-106 ose në adresën smilenkovik@myla.org.mk

 

 

Tre kronikave më mirë të ranguara do tu ndahen tre çmime në vlerë të përgjithshme prej 150.000 denarë, edhe atë 70.000 denarë për të parin, 50.000 denarë për të dytin dhe 30.000 denarë për të tretin.

Afati i dorëzimit të kronikave është 08 prill 2015.

 

Fituesit do të publikohen më 22 prill 2015.

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.