Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Јавен повик за експертска позиција за проценка на потребите на граѓанските организации

                                      Screenshot 7

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведување на проектот „Граѓанските организации во акција за климата“ поддржан од the Swedish International Development Cooperation Agency, а спроведуван од Центарот за истражување и информирање за животната средина Еко-свест Скопјe и Македонското здружение на млади правници, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За (1) експертска позиција  за проценка на потребите на граѓанските организации

 

 1. Опис и цели на проектот

Општата цел на проектот е зајакнување на улогата на граѓанското општество во процесот на декарбонизација, трансформација и обнова на општеството, за создавање на чиста животна средина, поттикнување на зелената економија и подобрување на здравјето на граѓаните во државата.

Една од посебните цели на проектот е поттикнување на  учество на граѓанските организации во носење на одлуките поврзани со климатските промени, како и преку подобрување на капацитетите, знаењата и вештините, пружање поддршка на граѓанските организации за преземање на активности на локално ниво.

Втората посебна цел е подигање на јавната свест за можностите на постоење на зелени економии со ниско ниво на емисии, како и притисок на јавноста врз институциите со цел развој на политики и програми во насока на намалување на емисиите на стакленички гасови и декарбонизација.

 1. Опис на активноста предмет на овој повик

Ангажманот во овој повик е предвиден заради процена на потребите на граѓанските организации во врска со нивната подготвеност и знаење од областа на климатски промени. Целта е да се оцени потребата од обуки, менторство и грантирање и програмата да се прилагоди на потребите на граѓанските организации.

 1. Опис и работни задачи за проценка на потребите на граѓанските организации

Заради исполнување на ангажманот предмет на повикот, експертот треба да ги изврши следните работни задачи:

 • Да ги идентификува организациите кои работат или започнуваат со работа во областа за заштита на животната средина;
 • Да состави прашалник со кој ќе изврши проценка на потребите, знаењето и подготвеноста на организациите за работата во областа клима и климатски промени;
 • Да спроведе најмалку пет фокус групи со претставници на организациите со цел на прецизно доплнување на сознанијата добиени од прашалниците;
 • Да подготви анализа и препораки врз основа на кои ќе се подготви програма за поддршка на организациите.
 1. Потребни квалификации

Експертот треба да ги исполнува следните квалификации:

 • Високо образование од областа на општествените науки;
 • Најмалку 3 години работно искуство во граѓанска организација или со граѓански организации;
 • Развиени истражувачки и аналитички способности;
 • Искуство во подготовка на анализи, истражувања,  прирачници; програми и слично.
 1. Временска рамка и надомест

Временската рамка за подготовка на анализата е заклучно со 20ти октомври 2021 година. Надоместот се определува согласно доставени финансиски понуди, најмногу до вкупен бруто износ од 1000 евра во денарска противвредност.

 1. Постапка и правила за пријавување, рок и избор

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите треба да достават кратка биографија(CV) и финансиска понуда (бруто износ во МКД со вклучен персонален данок на доход),  со прилог примерок или активен линк од документите наведени во точка 4 од овој јавен повик во чија подготовка учествувал. Документите треба да се достават во електронска верзија на е-пошта: contact@myla.org.mk со назнака – Апликација за експерт за потреби на граѓански организации.

 1. Евалуација на кандидатите

Кандидатите ќе бидат оценувани по следните критериуми:

 • Целосно исполнување на критериумите од точка 4 од овој оглас – 70 бодови
 • Понудена цена за активноста – 30 бодови

Вкупно 100 бодови.

Договор ќе биде склучен со оној кандидат кој ќе добие најголем број бодови.

Рокот за аплицирање е заклучно со 24.09.2021 година.

Кандидатите ќе бидат информирани за исходот од постапката на пријавување.

Контакт лице: Јасна Оровчанец Аранѓеловиќ, e-mail: jarangelovik@myla.org.mk

 

Огласот можете да го преземете на следниот линк: Оглас за експерт за потреби на ГО-МЗМП

 

 

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.