Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА НА БЕГАЛЦИТЕ И ЛИЦАТА БЕЗ ДРЖАВЈАНСТВО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА

На 20 јуни, Светскиот ден на бегалците, Македонското здружение на млади правници во соработка со ЗНМ и Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите нации – УНХЦР распишува “Jавен повик за доделување на награди за професионално известување за состојбата на бегалците и лицата без државјанство во Република Северна Македонија за 2019 година”.

Поднесоците треба да припаѓаат во следниве категории:

 • Напис или серија написи
 • Емисија, прилог, краток документарец
 • Фотографија

Прилозите треба да се фокусираат на искуството на бегалците, барателите на азил, потенцијалните баратели на азил и лицата без државјанство како и да имаат придонесено кон запознавање и подигнување на свеста на широката јавност на теми поврзани со нив.

Сите доставени поднесоци ќе бидат оценувани врз основа на следните критериуми:

 • Претставува авторско новинарско остварување објавено во медиум во текот на 2019 година (од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година)
 • Содржи автентични приказни за искуството на бегалците, барателите на азил и лицата бездржавјанство
 • Покажува чувствителност и почит кон бегалците и лицата бездржавјанство
 • Избегнува сензационализам и стереотипизација
 • Кандидатите се државјани на Република Северна Македонија

Поднесените прилози и фотографии ќе бидат оценувани од страна на Комисија составена од истакнати новинари, фоторепортери и медиумски експерти од ЗНМ, членови на Македонското здружение на млади правници и претставници oд Претставништвото на УНХЦР во Скопје, Република Северна Македонија. Комисијата ќе го оценува секој поднесок поединечно фокусирајќи се на тоа како е прикажана приказната на бегалците или на лицата без државјанството, дали содржи карактеристики на професионално известување.

Важно:

 • Може да се конкурира со најмногу 3 прилога/написи/фотографии;
 • Новинарските трудови изработени во 2019 година во рамки на проектот на МЗМП и УНХЦР не се квалификуваат за овие награди;
 • Пишаните написи да бидат испратени во верзија PDF, со назначен датум на објавување;
 • Видео материјалите да бидат испратени преку We Transfer, со назначен датум на објавување;
 • Фотографиите да бидат во JPG формат, најмалку 2000 пиксели на подолгата страна и резолуција 300 dpi. За нив да се наведе во кој медиум и кога се објавени;
 • Сите поднесоци да се испратат по електронска пошта, на contact@myla.org.mk, и во насловот да биде назначено името на конкурсот; или да се испратат преку пошта/достават до канцеларијата на Македонското здружение на млади правници на ул. Донбас бр.14/1-6, 1000, Скопје во затворен плик, а на пликот да биде назначено името на конкурсот;
 • Повеќе информации во врска со Конкурсот и начинот на поднесување на прилозите може да се добијат на тел. 071/395-399 или на адресата otanceva@myla.org.mk .

На најдобро рангираните ќе им биде доделена по една награда, во некоја од трите категории, во вкупен износ од 120.000 денари, и тоа:

 • награда во категорија „Напис или серија написи“ – 40 000 денари
 • нагрда во категорија „Емисија, прилог, краток документарец“- 40 000 денари
 • награда во категорија „Фотографија“ – 40 000 денари

Рокот за аплицирање едо 30.06.2020 година.  РОКОТ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ СЕ ПРОДОЛЖУВА ДО 05.07.2020 ГОДИНА. 

Наградените ќе бидат објавени најдоцна до/на  25.07.2020 година.

 

THIRRJE PUBLIKE NDARJEN E ÇMIMEVEPËR RAPORTIM PROFESIONAL MBI SITUATËN E REFUGJATËVE DHE PERSONAVE PA SHTETËSI NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT PËR VITIN 2019

Më 20 Qershor, Ditën Botërore të Refugjatëve,Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rrinjë në bashkëpunim me Shoqatën e Gazetarëve Maqedonisë së Veriut dhe Komisionerin e Kombeve të Bashkuara për Refugjatë – UNHCR shpall “Thirrje publike për ndarjen e çmimeve për raportim profesional mbi situatën e refugjatëve dhe personave pa shtetësi në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2019”

Dorëzimet duhet të bien në kategoritë e mëposhtme:

 • Një artikull ose seri artikujsh
 • Emision, shtesë, dokumentar i shkurtër
 • Fotografi

 Dorëzimet duhet të përqëndrohen në përvojën e refugjatëve, azilkërkuesve,kërkuesve të mundshëm të azilit dhe personave pa shtetësi, si dhe të kenë kontribuar në informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut mbi çështjet që lidhen me to.

Të gjithë dorëzimet e dërguar do të vlerësohen në bazë të kritereve të mëposhtme:

 • Është realizim gazetaresk i autorit i publikuar në media gjatë vitit 2019 (nga 01.01.2019 deri më 31.12.2019)
 • Përfshin histori autentike në lidhje me përvojën e refugjatëve dhe azilkërkuesve
 • Tregon ndjeshmëri dhe respekt për refugjatët dhe personat pa shtetësi
 • Shmangin senzacionalizimin dhe stereotipet
 • Kandidatët janë shtetas të Republikës të Maqedonisë së Veriut

Artikujt dhe fotografitë e dorëzuara do të vlerësohen nga një Komision i përbëre nga gazetarë të shquar, fotoreporterë dhe ekspertë të medias nga Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë së Veriut, anëtarë të Shoqatës Maqedonase e Juristëve të Rrinjë dhe nga përfaqësues të Përfaqësuesit të UNHCR-së në Shkup. Komisioni do të vlerësojë çdo dorëzim individualisht duke u përqëndruar në atë se si janë paraqitur historitë të refugjatëve ose të personave pa shtetësi dhe nëse ajo përmban tiparet e raportimit profesional.

E rëndësishme:

 • Autori mund të konkurrojë me deri në 3 artikuj / histori / fotografi;
 • Punimet gazetareske të përgatitura në vitin 2019 në suaza të projektit të SHMJRr dhe UNHCR nuk kualifikohen për këto çmime;
 • Artikujt e shkruara duhet dërguar në formatin PDF, me datë të përcaktuar të botimit;
 • Video materialet duhet dërguar nëpërmjet platformës We Transfer,me datë të përcaktuar të botimit;
 • Fotografitë të jenë në formatin JPG, të paktën 2000 piksele në anën e gjatë dhe me rezolucion 300 dpi. Të specifikohet data e botimit dhe media ku është botuar.
 • Të gjitha aplikimet mund të dërgohen me e-mail në contact@myla.org.mk, ku në titullin do të shkruhet titulli i konkursit; ose të dorëzohen me postë/dërgesë në zyrën e Shoqatës së juristëve të rrinj të Maqedonisë, në Rr. Donbas 14 / 1-6, 1000 Shkup në zarf të vulosur me titullin e thirrjes.
 • Më shumë informacione në lidhje me thirrjen dhe dorëzimin e artikujve mund të merrni në tel.071/395-399 ose në otanceva@myla.org.mk

Për dorëzimet më të suksesshëm do të jepen ngatri çmime për tri kategoritë të ndryshme, me një vlerë totale prej 120.000 denarë, si më poshtë:

 • çmim në kategorinë “artikull ose seri artikujsh”– 40 000 denarë;
 • çmim në kategorinë “emision, shtesë, dokumentar i shkurtër”– 40 000 denarë;
 • çmim në kategorinë “fotografi”- 40 000 denarë;

Afati i fundit për aplikim është 30.06.2020. AFATI PËR APLIKIM SHTYHET DERI MË DATË 25.07.2020.

Fituesit do të shpallen deri  më 25.07.2020.

 

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.