Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected
dhdh dhdhdh dhzdhdhdh dh 1

ЈАВЕН ПОВИК за избор на 5 обучувачи

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведување на проектот „Граѓанските организации во акција за климата“ поддржан од the Swedish International Development Cooperation Agency, а спроведуван од Центарот за истражување и информирање за животната средина Еко-свест Скопје, Македонското здружение на млади правници и Организацијата за поврзување на природни вредности и луѓе – ЦНВП, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК
За избор на 5 обучувачи

1. Општи информации за проектот
Општата цел на проектот е зајакнување на улогата на граѓанското општество во процесот на намалување на емисиите на стакленички гасови и декарбонизација, трансформација и обнова на општеството, за создавање на чиста животна средина, поттикнување на зелената економија и подобрување на здравјето на граѓаните во државата.
Една од посебните цели на проектот е поттикнување на учество на граѓанските организации во носење на одлуките поврзани со климата, како и преку подобрување на капацитетите, знаењата и вештините, пружање поддршка на граѓанските организации за преземање на активности на локално ниво.
Другата посебна цел е подигање на јавната свест за можностите на постоење на зелени економии со ниско ниво емисии на јаглен, како и притисок на јавноста врз институциите со цел развој на политики и програми во насока на намалување на емисиите на стакленички гасови и декарбонизација.

2. Опис на активноста предмет на овој повик
Ангажманот во овој повик е предвиден за пет обучувачи на различни теми во рамки на активностите на проектот во текот на 2022 година, со цел за зајакнување на капацитетите на граѓанските организации кои работат во областа на заштита на животната средина и климатските промени.


2.1. Обучувач за правните аспекти на работата на граѓанските организации
Опис и работни задачи
• Да подготви и достави програма за спроведување на обуката со фокус на родовите аспекти на работењето на граѓанските организации;
• Да подготви план и практични вежби за спроведување на обуката;
• Да подготви материјали кои ќе ги испрати до учесниците пред спроведување на обуката;
• Да спроведе онлајн обука за 10 организации во траење од два дена;
• Да подготви методологија за пред и пост евалуација на обуката и
• Да подготви извештај за спроведената обука.
Потребни квалификации
Обучувачот треба да ги исполнува следните квалификации:
• Завршено високо образование од областа на правото;
• Најмалку 5 години професионално искуство во или со граѓански организации;
• Најмалку 3 спроведени обуки на теми поврзани со внатрешно правно работење на граѓански организации и
• Да поседува солидни комуникациски, презентациски и фасилитаторски вештини.


2.2. Обучувач за финансиските аспекти на работата на граѓанските организации
Опис и работни задачи

• Да подготви и достави програма за спроведување на обуката за финансиското работење на граѓанските организации, со фокус на родово одговорно буџетирање;
• Да подготви план и практични вежби за спроведување на обуката;
• Да подготви материјали кои ќе ги испрати до учесниците пред спроведување на обуката;
• Да спроведе онлајн обука за 10 организации во траење од два дена;
• Да подготви методологија за пред и пост евалуација на обуката и
• Да подготви извештај за спроведената обука.
Потребни квалификации
Обучувачот треба да ги исполнува следните квалификации:
• Завршено високо образование од областа на економијата;
• Најмалку 5 години професионално искуство во или со граѓански организации;
• Најмалку 3 спроведени обуки на теми поврзани со внатрешно финансиско работење на граѓански организации и
• Да поседува солидни комуникациски, презентациски и фасилитаторски вештини.

2.3. Обучувач за македонско еколошко право (индустрија и енергетика)
Опис и работни задачи
• Да подготви и достави програма за спроведување на обуката во која особено внимание ќе се посвети на родовите импликации;
• Да подготви план и практични вежби за спроведување на обуката;
• Да подготви материјали кои ќе ги испрати до учесниците пред спроведување на обуката;
• Да спроведе 2 дводневни онлајн обуки за 10 организации;
• Да подготви методологија за пред и пост евалуација на обуката и
• Да подготви извештај за спроведената обука.
Потребни квалификации
Обучувачот треба да ги исполнува следните квалификации:
• Завршено високо образование од областа на правото;
• Најмалку 5 години професионално искуство во работа на еколошкото право;
• Напредно познавање на националното и меѓународното право поврзано со индустријата и енергетиката од аспект на еколошките стандарди;
• Најмалку 3 спроведени обуки на теми поврзани со правна заштита на животната средина, еколошки стандарди во областа на индустријата и енергетиката или друга сродна област и
• Да поседува солидни комуникациски, презентациски и фасилитаторски вештини.

2.4. Обучувач за подготовка на анализи и документи за јавни политики
Опис и работни задачи
• Да подготви и достави програма за спроведување на обуката, со посебен дел за фокус на родова еднаквост;
• Да подготви план и практични вежби за спроведување на обуката;
• Да подготви материјали кои ќе ги испрати до учесниците пред спроведување на обуката;
• Да спроведе 2 дводневни онлајн обуки за 10 организации;
• Да подготви методологија за пред и пост евалуација на обуката и
• Да подготви извештај за спроведената обука.
Потребни квалификации
Обучувачот треба да ги исполнува следните квалификации:
• Завршено високо образование од областа на општествените науки;
• Најмалку 6 подготвени анализи и документи за јавни политики;
• Познавање на процесот на носење одлуки и учество на јавноста на национално и локално ниво;
• Најмалку 3 спроведени обуки на теми поврзани со пишување анализи и документи за јавни политики и застапување базирано на докази и
• Да поседува солидни комуникациски, презентациски и фасилитаторски вештини.

2.5. Обучувач за подготовка на проектни апликации и спроведување на проекти
Опис и работни задачи
• Да подготви и достави програма за спроведување на обуката во која ќе бидат опфатени следните теми:
o Алатки и методи кои се користат при изработка на проектни документи
o Основни елементи на логичка рамка
o Упатства за изработка на проектни документи согласно барањата на донатороте присутни во државата
o Елементи и фази на проектен циклус
o Критериуми за евалуација на предлог проекти
• Да подготви план и практични вежби за спроведување на обуката;
• Да подготви материјали кои ќе ги испрати до учесниците пред спроведување на обуката;
• Да спроведе онлајн обука за 10 организации во траење од два дена;
• Да подготви методологија за пред и пост евалуација на обуката и
• Да подготви извештај за спроведената обука.
Потребни квалификации
Обучувачот треба да ги исполнува следните квалификации:
• Завршено високо образование;
• Најмалку 5 години професионално искуство во управување со проектен циклус;
• Искуство во подготовка и пишување на проектни апликации и спроведување на проекти;
• Најмалку 3 спроведени обуки за подготовка на проектни апликации и спроведување на проекти и
• Да поседува солидни комуникациски, презентациски и фасилитаторски вештини.

 1. Временска рамка и надомест
  Обуките ќе се спроведат во прите четири месеци од тековната 2022 година, заклучно со 1ви мај 2022 година. Конкретните датуми за спроведување на обуките ќе бидат договорени во координација со проектниот тим и избраните обучувачи.
  Секоја обука е предвидено да трае 2 работни дена. Избраниот обучувач за секоја обука поединечно ќе има вкупен ангажман од 3 работни дена. Надоместот за секој работен ден не може да надминува износ од 12.195,00 денари.
 2. Постапка и правила за пријавување, рок и избор
  Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите треба да достават кратка биографија (CV) и финансиска понуда (бруто износ во МКД со вклучен персонален данок на доход), предлог методологија за подготовка на обука, со прилог или активен линк од подготвени документи од бараната област и листа на реализирани обуки со преглед на корисници на испорачаните обуки. Документите треба да се достават во електронска верзија на е-пошта: dnastevska@myla.org.mk, со назнака – Апликација за обучувач [назив на темата за која се аплицира]
 3. Евалуација на кандидатите
  Кандидатите ќе бидат оценувани по следните критериуми:
  • Целосно исполнување на критериумите од делот потребни квалификации – 60 бодови
  • Предлог методологија за спроведување на обуката – 20 бодови
  • Понуден надомест за активноста – 20 бодови
  Вкупно 100 бодови.
  Договор ќе биде склучен со оној кандидат кој ќе добие најголем број бодови.
  Рокот за аплицирање е заклучно со 15.01.2022 година.
  Кандидатите ќе бидат информирани за исходот од постапката на пријавување.
  За дополнителни прашања во врска со повикот можете да се обратите на телефонскиот број (02) 3 220 870, лице за контакт: Јасна Оровчанец Аранѓеловиќ

Повикот можете да го преземете тука

NO COMMENTS

POST A COMMENT