ПОРАНЕШНИ ПРЕТСЕДАТЕЛИ

на Македонското здружение на млади правници 

________________________________________________________

 

Мартина Смилевска Кчева
претседател на МЗМП (2012 - 2016)
Јасмина Брезовска
претседател на МЗМП (2010 - 2012)
Филип Јанически
претседател на МЗМП (2009 - 2010)
Лидија Стојкова Зафировска
претседател на МЗМП (2003 - 2008)