Основни документи 

Статут на МЗМП

Стратешки план на МЗМП 2019 – 2023

Годишни извештаи 

МЗМП Годишен извештај 2018 

МЗМП Годишен извештај 2017

МЗМП Годишен извештај 2016

МЗМП Годишен извештај 2015

МЗМП Годишен извештај 2014

МЗМП Годишен извештај 2013 

МЗМП Годишен извештај 2012 

Финансиски извештаи 

Биланс на приходите и расходите 2018

Биланс на приходите и расходите 2017

Биланс на приходите и расходите 2016

Биланс на приходите и расходите 2015

Биланс на приходите и расходите 2014

Биланс на приходите и расходите 2013

Биланс на приходите и расходите 2012

Биланс на приходите и расходите 2011

Останати документи 

Решение за овластување за давање на претходна правна помош