MИСИЈА

Обединување на младите правници, нивна континуирана едукација и насочување, со цел да се подигне квалитетот и професионалноста во правната заедница и да се зајакне принципот на владеење на правото во РМ.

ВИЗИЈА

Лидер во промовирање на капацитетите на младите правници и релевантен фактор во обезбедувањето на квалитетот во извршувањето на правничката професија.

 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ

  1. Професионално насочување на младите правници
  2. Подигнување на свеста меѓу релевантните актери во правната заедница за потенцијалот на младите правници
  3. Запознавање на младите правници со основните принципи на професионалната етика за обезбедување на поквалитетна правна помош и правни услуги за граѓаните на Република Македонија
  4. Воспоставување на систем за интегрирање на младите правници
  5. Подобрување на соработката на релевантните институции во областа на правото
  6. Подобрена афирмација на работата на организацијата
  7. Воспоставување на стандарди за квалитет на помошта и услугите кои ги нудат претставниците на правничката професија за граѓаните на Република Македонија согласно меѓународните стандарди и стандардите на Европската Унија